Tourism Spot Info

See/Do
น้ำร้อนของจิโคะเระเซะอิชิวนฟุเทะนเซะนโอะนเซะนเทะนชิน tokinosumikasumputennenonsentenjinnoyu Address: 5-5-1, มะกะริคะเนะ, ซุรุกะ-คุ, อำเภอ ชิซุโอะคะ, จังหวัด ชิซุโอะคะ 〒 422-8006 Phone054-287-1126 น้ำร้อนของจิโคะเระเซะอิชิวนฟุเทะนเซะนโอะนเซะนเทะนชิน ด้วยบ่อน้ำร้อนชนิดอุดมสมบูรณ์และการผ่อนคลายที่คัดเลือกด้วยตัวเองได้ ทั้งใจและร่างกายผ่อนคลาย ความดีของความสบายที่ผ่อนคลายได้ทั้งวันตั้งแต่ตอนเช้ามีเสน่ห์ ใช้รถรับส่งฟรีได้จากสถานี และการกลับการไปที่วางใจได้ด้วย

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots