Tourism Spot Info

See/Do
สวนสาธารณะบวบจุดขว้างกีฬาเบสบอล hyotanzukakoen Address: 307, ยะดะ, ชิมิซุ-คุ, อำเภอ ชิซุโอะคะ, จังหวัด ชิซุโอะคะ 〒 424-0887 Phone:สวนสาธารณะมีลักษณะพิเศษเนินที่ขยายตัวขึ้นในแบบบวบ 054-354-2273 (สำนักงานอำเภอ ชิซุโอะคะการวางผังเมือง)สวนสาธารณะบวบจุดขว้างกีฬาเบสบอล
ส่วนละเอียดเล็กเช่นราวบันไดเป็นต้นเป็นการตรวจสอบเอาด้วย

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots