Tourism Spot Info

Wi-Fi
อาคารการปฏิสัมพันธ์โอะคิสึการเรียนรู้ตลอดชีวิต okitsushougaigakusyuukouryuukan Address: 829, โอะคิสึโฮะนเชียว, ชิมิซุ-คุ, อำเภอ ชิซุโอะคะ, จังหวัด ชิซุโอะคะ 〒 424-0205 Phone054-369-1111 อาคารการปฏิสัมพันธ์โอะคิสึการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นศูนย์ที่อำเภอ ชิซุโอะคะสาธารณชนแลนไร้สาย " Paradise Shizuoka ระบบไว-ไฟ" ที่สามารถใช้

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots