Tourism Spot Info

Wi-Fi See/Do
ชิชิเคะนเชียว MIRAIE แอนสังคมหอประชุม (มิระอิเอะ) อีกครั้ง miraie rian communityhall shichikencho Address: 12-4, ชิชิเคะนเชียว, อะโอะอิ-คุ, อำเภอ ชิซุโอะคะ, จังหวัด ชิซุโอะคะ 〒 420-0035 Phone054-270-8991 ชิชิเคะนเชียว MIRAIE แอนสังคมหอประชุม (มิระอิเอะ) อีกครั้ง เดือนพฤษภาคมปีพ.ศ. 2557 ชั้น 1 ชั้น 2 ของ "ชิชิเคะนเชียวทะเลคลื่น" ทำการปฏิสังขรณ์ และเกิดชีวิตใหม่ในฐานะ "แอน MIRAIE อีกครั้ง" ศูนย์ "ชิชิเคะนเชียวสังคมหอประชุม" ที่อยากให้ความสนใจเป็นพิเศษในนั้นด้วยขยายฟังก์ชันสังคมท้องถิ่นให้ใหญ่ขึ้น และกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ทำด้วยเมือง ใช้พื้นที่ที่ถูกใช้ในหอประชุมขนาดใหญ่และการประชุมและห้องทำงานอเนกประสงค์ของจำนวนคนที่จุได้ 255 คนที่เกิด เพียงเพราะเป็นซากปรักหักพังของโรงภาพยนตร์ Piccadilly ZERO ได้ นอกจากนั้น ว่าแผนกต้อนรับกลายเป็นพื้นที่อิสระ และมีการพักและการใช้ของกลุ่มเด็กที่กำลังช้อปปิ้งอยู่มากมายด้วย ระบบไว-ไฟอิสระอาจจะสามารถใช้ได้ และถูกเป็นทรัพย์สมบัติที่สำคัญการใช้ของนักธุรกิจด้วย นอกจากนี้เป็นไง เพราะตรวจสอบการขายของสินค้าของท้องถิ่นและข้อมูลงานท้องถิ่นได้ที่นี่ ตอนรอ และไปหาในฐานะจุดยุทธศาสตร์ของการเดิน

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots