Tourism Spot Info

See/Do
Shiseido art house shiseidoatohausu Address: 751-1, ชิโมะมะทะ, คะเคะกะวะ-ชิ, จังหวัด ชิซุโอะคะ 〒 436-0025 Phone0537-23-6122 Shiseido art house ส่วนใหญ่ผลงานที่จัดแสดงของนิทรรศการที่ได้รับการจัดที่ห้องแสดงผลงานศิลปะ Shiseido ของกินซะ ปล่อยภาพวาดประติมากรรมสินค้างานฝีมือออกสู่สาธารณะจากสมบัติส่วนตัวของประมาณ 1,600 ชิ้น ไม่เพียงแต่ผลงานเท่านั้น สัมผัสโลกแปลกใหม่ของศิลปะได้จากตึกเสาหลักที่เป็นรูปสมัยใหม่พื้นที่ว่างสำหรับจัดแสดงซึ่งใช้ประโยชน์จากช่องว่างปัจจุบันใกล้ด้วย ที่พิพิธภัณฑ์บริษัทติดกัน ปล่อยหีบห่อสินค้าที่รับช่วงต่อหรือซีเอ็มทีวีออกสู่สาธารณะ

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots